Kategorie

Informacje

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Zaleca się aby osoby odwiedzające serwis dostępny pod adresem www.components.com.pl i Klienci COMPONENTS&IT Benedykt Polinceusz zapoznały się z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych i/lub wypełnieniem dowolnego formularza elektronicznego znajdującego się w serwisie internetowym. Poniższa polityka wskazuje jakie informacje pozwalające na identyfikację osoby mogą być gromadzone i wykorzystywane. W niniejszej polityce uwzględniono również inne istotne kwestie dotyczące prywatności osób.

Polityka Ochrony Prywatności
 

Spis treści:

 1.      Postanowienia ogólne
 2.      Gromadzenie danych
 3.      Wykorzystywanie danych
 4.      Prawa związane z przetwarzanymi danymi osobowymi
 5.      Czas przechowywania danych
 6.      Inspektor Ochrony Danych
 7.      Bezpieczeństwo informacji
 8.      Zbieranie danych przy wykorzystaniu cookies
 9.      Profilowanie
 10.    Subskrypcja bezpłatnych newsletterów
 11.    Odesłania do innych stron internetowych
 12.    Postanowienia Końcowe

 

1. Postanowienia ogólne

 

Celem niniejszej Polityki jest:

 

1. zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy od Ciebie i na jakiej podstawie oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
2. wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz, abyś korzystał z przyjemnością z serwisu
Componets&IT Benedykt Polinceusz; oraz
3. wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.

 

1) Firma COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz, ul. Sempołowskiej 63/27, 51-661 Wrocław, NIP 8951616503, REGON 932971311, zwana dalej „Administratorem" lub „COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz” przestrzega zasad prywatności osób fizycznych i należycie chroni ich dane osobowe.

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich informacji zbieranych lub wykorzystywanych przez COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz.

2) Niniejsza Polityki Ochrony Prywatności nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynie.

3) Klientem w rozumieniu niniejszej Polityki są osoby fizyczne odwiedzające strony serwisu internetowego COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz.

 

2. Gromadzenie danych

 

1) Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych klientów, potencjalnych klientów i innych osób fizycznych korzystających ze strony internetowej https://www.components.com.pl jest firma COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz, ul. Sempołowskiej 63/27, 51-661 Wrocław, NIP 8951616503, REGON 932971311, zwana dalej „Administratorem" lub „COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz”.

2) Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej https://www.components.com.pl tj. wykonania usługi (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), nadto dane osobowe przetwarzamy w celu:
- rejestracji Użytkownika w systemie zamówień oraz zapewniania obsługi Użytkownika w tym przedstawienia oferty produktów i realizacji zamówienia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celu ewentualnego kontaktu i odpowiedzi na zgłoszony za pomocą formularza problem/zapytanie; (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
- w celu kontaktu i odpowiedzi na zgłoszone za pomocą formularza zapytanie w zakresie oferty produktowej (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
- rozpatrywania skarg i reklamacji ( co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prawo do dochodzenia roszczeń;
- w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

Nadto, dane możemy przetwarzać w celach marketingowych tj. promowania naszych produktów i usług. Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych. Natomiast, jeżeli w tym celu korzystamy z środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon to z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Dane osobowe Klientów Componets&IT Benedykt Polinceusz są przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych osobowych m.in. przepisami RODO oraz przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Componets&IT Benedykt Polinceusz nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub za zgodą osoby której dane dotyczą. Componets&IT Benedykt Polinceusz może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

4) Klient rejestrując się w serwisie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, kraj, Miasto, Kod Pocztowy, język, . Podanie przedmiotowych danych jest dobrowolne, przy czym podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania jest konieczne do zawarcia z Componets&IT Benedykt Polinceusz umowy sprzedaży towarów.

5) W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w serwisie. Login i hasło powinny być zabezpieczone przez Klienta przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

 

3. Wykorzystywanie danych

 

1) Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane we własnym imieniu, w tym m.in.: - pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
- bankom - celem zwrotu nienależnych świadczeń;
- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania, itd.);
- podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT);
- podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków, widykacyjne lub usługi doradcze.

2) Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta z Componets&IT Benedykt Polinceusz przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do jego zapytań.

 

4. Prawa związane z przetwarzanymi danymi osobowymi

 

1) Posiadacie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy uznacie, iż przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

 

5. Czas przechowywania danych

 

Wasze dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy (realizacji usługi), a także po jej zakończeniu:

• Dane zawarte na umowach - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);
• W celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itd.;
• Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
• Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego - przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (maksymalnie 3 lata).
• Dane dla celów marketingowych:
- w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody
- do czasu jej wycofania bądź zakończenia wykonywania działań marketingowych;
- w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu
Componets&IT Benedykt Polinceusz
- do czasu wniesienia sprzeciwu bądź zakończenia wykonywania działań marketingowych.

 

6. Inspektor Ochrony Danych

 

1) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się kontaktować pod adresem email marketing@components.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby:

COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz,

ul. Sempołowskiej 63/27, 51-661 Wrocław

 

7. Bezpieczeństwo informacji

 

1) COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz zależne stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, publicznym ujawnieniem lub ich zniszczeniem. Stosowane zabezpieczenia obejmują zarówno rozwiązania techniczne zawarte w samym serwisie, polegające między innymi na odpowiednim szyfrowaniu danych transmitowanych w sieci Internet, ścisłej kontroli fizycznego dostępu do komputerów i nośników informacji, na których zarejestrowane są dane osobowe, oraz wdrożeniu i stosowaniu odpowiednich procedur przechowywania i postępowania z danymi osobowymi. Wszystkie osoby przetwarzające na użytek serwisu internetowego COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz dane osobowe Klientów posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych i są cyklicznie szkolone w zakresie ochrony danych osobowych.

2) COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz tworzy kopie zapasowe oraz może stosować inne podobne środki, aby zapobiegać przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych Klientów.

3) Płatność przelewem elektronicznym obsługiwana jest przez serwis Przelewy24. Serwis ten odpowiedzialny jest za dane podane w ich formularzach, które także są zabezpieczone odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi.

 

8. Zbieranie danych przy wykorzystaniu cookies

 

1) Niektóre obszary serwisu internetowego COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz mogą wykorzystywać cookies, tj. małe pliki tekstowe wysyłane na dysk twardy komputera Klienta, identyfikujące go w sposób pozwalający na gromadzenie informacji o jego wizytach na stronie internetowej i zapisywania jego preferencji, jak np. języka logowania. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Powyższe dotyczy również osób odwiedzających serwis internetowy COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz ale w nim niezarejestrowanych.

2) Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika strony COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki cookies pozwalają także analizować, które części stron internetowych są dla użytkowników najbardziej interesujące.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane podczas remarketingu. Jest to reklama graficzna lub tekstowa oparta na zapisanych wcześniej preferencjach użytkownika, wyświetlana na innych stronach internetowych osobom odwiedzającym wcześniej daną stronę.

Reklamując się w internecie COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz może korzystać z remarketingu za pomocą narzędzi Google Adwords/Google Analytics. Reklamy COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz w internecie wyświetlają dostawcy zewnętrzni. COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google korzystają z plików cookie, na podstawie których są wyświetlane reklamy w oparciu o wcześniejsze odwiedziny odbiorcy reklamy na stronie COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz.

3) Obsługę cookies można w każdej chwili wyłączyć w opcjach przeglądarki internetowej, niemniej jednak może to uniemożliwić korzystanie z serwisu internetowego COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia mogą jednak zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies, może mieć negatywny wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie stosowanych przez COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz i zarządzaniu ich ustawieniami kliknij tutaj.

 

9. Profilowanie

 

Wasze dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Was żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

10. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów  

 

1) Newsletter jest bezpłatną usługą polegającą na informowaniu Klientów, którzy wyrazili taką wolę zapisując się na listę subskrybentów, o ofercie COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz  wydarzeniach i wszystkich innych informacjach, które mają związek z działalnością handlową COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

2) Zapisanie się na listę subskrybentów newslettera następuje poprzez zaznaczenie na głównej stronie serwisu internetowego odpowiedniego pola o wyrażeniu zgodny na otrzymywanie bezpłatnego newslettera („dodaj”) i podanie adresu mailowego, ewentualnie poprzez wybór odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym pole to nie jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

3) Klient, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newsletter COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) w formie newsletter’a.

4) Dane Klientów, którzy zarejestrowali się w serwisie w celu uzyskania dostępu do newsletter’a są wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania danemu Klientowi nowego newsletter'a.

5) Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnowania z usługi newslettera poprzez zaznaczenie na głównej stronie serwisu internetowego odpowiedniego pola o nie wyrażeniu zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera (pole „usuń”).

 

11. Odesłania do innych stron internetowych Serwis internetowy

 

COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz może zawierać odesłania do innych stron, zamieszczanych dla wygody i wiadomości Klienta. COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności. Klient winien mieć świadomość odrębności tych stron od serwisu internetowego COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz i każdorazowo zweryfikować we własnym zakresie politykę witryny internetowej odwiedzanej za pośrednictwem linka.

 

12. Postanowienia Końcowe

 

1) COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz może wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności w dowolnym momencie, w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w procedurach przyjętych przez COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz co do sposobu zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych danych. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronie serwisu internetowego COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz staje się ona wiążąca i zastosowanie znajduje do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Klienta w serwisie COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz po umieszczeniu zaktualizowanej wersji Polityki Ochrony Prywatności na odpowiedniej stronie serwisu internetowego COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz.

2) W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących Polityki Ochrony Prywatności, prosimy o kontakt: adres e-mail marketing@components.com.pl lub listownie: COMPONENTS & IT Benedykt Polinceusz, ul. Sempołowskiej 63/27, 51-661 Wrocław.

 


Śledź nas na Facebooku