Kategorie

Informacje

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Zaleca się aby osoby odwiedzające serwis dostępny pod adresem www.components.com.pl i Klienci Componets&IT zapoznały się z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych i/lub wypełnieniem dowolnego formularza elektronicznego znajdującego się w serwisie internetowym. Poniższa polityka wskazuje jakie informacje pozwalające na identyfikację osoby mogą być gromadzone i wykorzystywane. W niniejszej polityce uwzględniono również inne istotne kwestie dotyczące prywatności osób.


Polityka Ochrony PrywatnościSpis treści:


1.    Postanowienia ogólne

2.    Gromadzenie danych

3.    Wykorzystywanie danych

4.    Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

5.    Bezpieczeństwo informacji

6.    Zbieranie danych przy wykorzystaniu cookies

7.    Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (Biuletyn Components)

8.    Odesłania do innych stron internetowych

9.    Postanowienia Końcowe 1. Postanowienia ogólne

1) Components&IT Benedykt Polinceusz ul. Sempołowskiej 63/27, 51-661 Wrocław, NIP 895-161-65-03, (dalej zwana Components) przestrzega zasad prywatności osób fizycznych i należycie chronią ich dane osobowe.

2) Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich informacji zbieranych lub wykorzystywanych przez Components, w szczególności odnosi się do usług oferowanych przez Components poprzez serwis internetowy dostępny pod adresem: www.components.com.pl,

3) Jeżeli w odniesieniu do określonego www.components.com.pl obowiązują szczególne wymagania prawne dotyczące ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych są one uregulowane w polityce prywatności. 

4) Niniejsza Polityki Ochrony Prywatności nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynie.

5) Korzystanie z serwisu internetowego Components i/lub podanie swoich danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

6) Klientem w rozumieniu niniejszej Polityki są osoby fizyczne odwiedzające strony serwisu internetowego Components i/lub korzystające z usług Components.

2. Gromadzenie danych


1) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samego Klienta, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia transakcji sprzedaży przez Components.


2) Dane osobowe Klientów Components są przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Components nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub za zgodą osoby której dane dotyczą.  Components może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Components gromadzi dane osobowe za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych opublikowanych na stronach serwisu Components, poprzez bezpośredni kontakt z Klientem (np. drogą telefoniczną) oraz za każdym razem, kiedy Klient przesyła do Components wiadomość e-mail zawierającą jego dane.


3) Klient rejestrując się w serwisie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Podanie przedmiotowych danych jest dobrowolne, przy czym podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania jest konieczne do zawarcia z Components umowy sprzedaży towarów.
W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w serwisie. Login i hasło powinny być zabezpieczone przez Klienta przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.


3. Wykorzystywanie danych

  1. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane w ramach usług świadczonych przez Components wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w serwisie, wykonania złożonych przez niego zamówień oraz w celu realizacji płatności za złożone zamówienie. W konkretnym przypadku dane Klienta mogą zostać udostępniane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności czy firmy ubezpieczeniowe, w celu realizacji zamówienia, przy czym podmioty te zobowiązane są zachować poufność w odniesieniu do przekazanych im danych Klientów.


2) Dane Klienta mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


3) Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta z Components przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do jego zapytań.

4) Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził na to zgodę.


4. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia


1) Klient ma prawo uzyskania dostępu, poprawiania lub uzupełnienia swoich danych osobowych przekazanych Components oraz sprzeciwiania się używaniu jego danych osobowych. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.


2) Na wniosek Klienta firma Components zobowiązana jest usunąć dane osobowe Klienta, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub zgodne z prawem cele. Prośbę o usunięcie danych należy kierować na adres Components

Components&IT Benedykt Polinceusz

ul. Sempołowskiej 63/27

51-661 Wrocław5. Bezpieczeństwo informacji


1) Components stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, publicznym ujawnieniem lub ich zniszczeniem. Stosowane zabezpieczenia obejmują zarówno rozwiązania techniczne zawarte w samym serwisie, polegające między innymi na odpowiednim szyfrowaniu danych transmitowanych w sieci Internet, ścisłej kontroli fizycznego dostępu do komputerów i nośników informacji, na których zarejestrowane są dane osobowe, oraz wdrożeniu i stosowaniu odpowiednich procedur przechowywania i postępowania z danymi osobowymi. Wszystkie osoby przetwarzające na użytek serwisu internetowego Components dane osobowe Klientów posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych.


2) Components tworzy kopie zapasowe oraz może stosować inne podobne środki, aby zapobiegać przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych Klientów.


3) Płatności za pomocą karty kredytowej lub przelewem elektronicznym obsługiwane są przez serwis Przelewy24. Serwis ten odpowiedzialny jest za dane podane w formularzach, które także są zabezpieczone odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi.

6. Zbieranie danych przy wykorzystaniu cookies


Niektóre obszary serwisu internetowego Components mogą wykorzystywać cookies, tj. małe pliki tekstowe wysyłane na dysk twardy komputera Klienta, identyfikujące go w sposób pozwalający na gromadzenie informacji o jego wizytach na stronie internetowej, i zapisywania jego preferencji, jak np. języka logowania. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Powyższe dotyczy również osób odwiedzających serwis internetowy Components ale w nim niezarejestrowanych.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane podczas remarketingu. Jest to reklama graficzna lub tekstowa oparta na zapisanych wcześniej preferencjach użytkownika, wyświetlana na innych stronach internetowych osobom odwiedzającym wcześniej daną stronę.

Obsługę cookies można w każdej chwili wyłączyć w opcjach przeglądarki internetowej, niemniej jednak może to uniemożliwić korzystanie z serwisu internetowego Components

7. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (Biuletyn Components)

 
1) Newsletter jest bezpłatną usługą polegającą na informowaniu Klientów, którzy wyrazili taką wolę zapisując się na listę subskrybentów, o ofercie Components, wydarzeniach i wszystkich innych informacjach, które mają związek z działalnością handlową Components poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

2) Zapisanie się na listę subskrybentów newslettera następuje poprzez zaznaczenie na głównej stronie serwisu internetowego odpowiedniego pola o wyrażeniu zgodny na otrzymywanie bezpłatnego newslettera („dodaj”) i podanie adresu mailowego, ewentualnie poprzez wybór odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym pole to nie jest obowiązkowe.  Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

3) Klient, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newsletter Components wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) w formie newsletter’a.

4) Dane Klientów, którzy zarejestrowali się w serwisie w celu uzyskania dostępu do newsletter’a są wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania danemu Klientowi nowego newsletter'a.

5) Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnowania z usługi newslettera poprzez zaznaczenie na głównej stronie serwisu internetowego odpowiedniego pola o nie wyrażeniu zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera (pole „usuń”).

8. Odesłania do innych stron internetowych


Serwis internetowy Components może zawierać odesłania do innych stron, zamieszczanych dla wygody i wiadomości Klienta. Components nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności. Klient winien mieć świadomość odrębności tych stron od serwisu internetowego Components i każdorazowo zweryfikować we własnym zakresie politykę witryny internetowej odwiedzanej za pośrednictwem linka.


9. Postanowienia Końcowe


1) Components może wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności w dowolnym momencie, w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w procedurach przyjętych przez Components co do sposobu zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych danych. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronie serwisu internetowego Components staje się ona wiążąca i zastosowanie znajduje do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Klienta w serwisie Components po umieszczeniu zaktualizowanej wersji Polityki Ochrony Prywatności na odpowiedniej stronie serwisu internetowego Components.2) W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących Polityki Ochrony Prywatności, prosimy o kontakt adres e-mail: marketing@components.com.plComponents&IT Benedykt Polinceusz

ul. Sempołowskiej 63/27

51-661 Wrocław


Śledź nas na Facebooku